direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Wonen Holten, Het Landeweerd 49-53, harmonisatie bouwregels
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1742.BPHW2020001-0303

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Rijssen-Holten kent binnen de gemeentegrenzen twee woonwagenstandplaatsen. In Rijssen bevindt deze zich aan de Reigerstraat en in Holten aan Het Landeweerd. Binnen de gemeente ligt een concrete vraag, hoe om te gaan met mantelzorg bij woonwagens.

De mogelijkheid voor mantelzorg bij woonwagens is op dit moment niet mogelijk binnen de regels van het geldend bestemmingsplan. Ook zijn de bouwregels voor woonwagens voor Rijssen en Holten niet gelijk. Dit vraagt om een nieuwe kijk op de bouwregels voor woonwagens. Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid voor mantelzorg bij woonwagens en is onderdeel van de harmonisatie van de bouwregels bij woonwagens tussen de standplaatsen in Rijssen en Holten.

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen binnen het stedelijk gebied van Holten. Op afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied met rood omcirkeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.1742.BPHW2020001-0303_0001.png"

Afbeelding 1.1 - Globale locatie plangebied (Bron: PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart)

Afbeelding 1.2 geeft de ligging van het plangebied in het omliggende woongebied weer. De woonwagenstandplaats wordt ontsloten via Het Landeweerd aan de zuidkant van het plangebied. Verder wordt het plangebied omzoomd door een groene zone waardoor er sprake is van een zelfstandig stedenbouwkundig ensemble binnen de woonstraat.

afbeelding "i_NL.IMRO.1742.BPHW2020001-0303_0002.png" Afbeelding 1.2 plangebied (luchtfoto Rijssen-Holten 2020)

1.3 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Wonen Holten, Het Landeweerd 49-53, harmonisatie bouwregels' bestaat uit de volgende stukken:

 • verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1742.BPHW2020001-0303) en een renvooi;
 • regels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen en overige aanduidingen aangegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.

Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4 Huidig planologisch regiem

Binnen het plangebied geldt in de huidige situatie het bestemmingsplan 'Veegplan Wonen Holten'. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 13 juli 2017. Binnen dit bestemmingsplan zijn de realisatie van 3 woonwagens reeds toegestaan. Op dit moment mag de oppervlakte per woonwagen niet meer bedragen dan het bestaande oppervlakte. Voor bijbehorende bouwwerken geldt dat de gezamenlijke oppervlakte per woonwagen niet meer mag bedragen dan 50 m2. Middels dit bestemmingsplan worden de bouwregels met betrekking tot het maximale toegestane oppervlak per woonwagen geharmoniseerd met de bouwregels geldend voor Rijssen. Dit houdt in dat het maximaal toegestane oppervlakte per woonwagen wordt gewijzigd tot maximaal 100 m2 + 20 m2 aan bijbehorende bouwwerken dan wel het bestaande aantal m2 voor bijbehorende bouwwerken.

Hoofdstuk 2 Beleid

In verband met de relatief beperkte uitbreiding van het bouwoppervlak en de ruimtelijke effecten van dit bestemmingsplan is toetsing aan het rijks- en provinciaal beleid niet relevant. Overig gemeentelijk beleid heeft geen betekenis voor het plan. Er komen geen extra woonwagens bij. Ook neemt het verhard opppervlak niet toe. Het erfje wordt niet anders ingericht en het functioneren ook niet.

Hoofdstuk 3 Milieuaspecten

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van het plan. Hieronder een toets waaruit volgt dat het plan hieraan voldoet:

 • Bodem: Bij voorliggend initiatief vinden geen bodemingrepen plaats en de betreffende gronden zijn reeds verhard en bouw- en woonrijp gemaakt.
 • Lucht: Ten aanzien van de bijdrage aan de luchtkwaliteit verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast is vanuit het oogpunt luchtkwaliteit in het gebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
 • Geluid: In de omgeving bevinden zich geen spoorweg en de bedrijvigheid/industrie is gezoneerd. Een toetsing op het aspect wegverkeerslawaai is niet nodig omdat het reeds een bestaande woonwagenlocatie betreft binnen een 30 km zone.
 • Geur: In de omgeving van het plangebied zijn geen veehouderijen aanwezig.
 • Milieuzonering: Woonwagens in een woonomgeving veroorzaken geen milieuhinder. In de directe omgeving zijn geen bedrijven gelegen, waarvan de invloed zich uitstrekt over het plangebied. De afstanden tot het plangebied voldoen aan de richtlijnen bedrijven en milieuzonering.
 • Externe veiligheid: Binnen of buiten het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waarbij de invloed zich uitstrekt over het plangebied. Ook worden geen risicobronnen geintroduceerd. Door het initiatief treedt geen verandering op in de ruimtelijke situatie ten aanzien van externe veiligheid.
 • Water: Binnen het plangebied wordt de hoeveelheid verhard oppervlak niet vergroot.
 • Flora en fauna: Met het bestemmingsplan worden geen groenstroken aangetast. Het betreft alleen een planologische wijziging van de bestaande woonwagenplaatsen. Er wordt niet gesloopt of groenzones aangepakt. Eventueel aanwezige natuurwaarden worden dan ook niet aangetast.
 • Verkeer en parkeren: In de huidige situatie zijn op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Het erfje en de verkeerssituatie blijft verder ongewijzigd.
 • Cultuurhistorie en archeologie: Er vinden geen sloopwerkzaamheden of bodemingrepen plaats die eventueel aanwezige waarden kunnen aantasten.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

Het initiatief voor het maken van dit bestemmingsplan ligt bij de gemeente Rijssen-Holten. De financiƫle middelen hiervoor zijn beperkt en beschikbaar. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid aangetoond. Tenaanzien van het vereiste van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening wordt het volgende opgemerkt. Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. De bedoelde algemene maatregel van bestuur betreft het Besluit ruimtelijke ordening. Het gaat hier om bestaande woonwagen erfje, waarbij de bouwregels worden geharmoniseerd tussen Rijssen en Holten. De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt niet gezien als een bouwplan in de zin van artikel 6.12 van de Wet. De vaststelling van een exploitatieplan kan dan ook achterwege blijven.

Inspraak

Voor dit plan is geen inspraak gehouden. De ruimtelijk inpact in relatie tot hetgeen nu al is gestaan is gering.

Vooroverleg

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan afgezien worden van dit overleg. Voorliggend plan is als zodanig te beschouwen waardoor overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro achterwege kan blijven.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Eventuele inkomende zienswijzen worden ter beoordeling en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.